Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Bugeiliaid Stryd

Daeth y Tabernacl yn ganolfan i grŵp arbennig o bobl yn ystod oriau'r nos ar nosweithiau Gwener a Sadwrn ers tro erbyn hyn. Casgliad o Gristnogion amrywiol eu cefndir, oed a phrofiad ydyn, pobl sy'n chwarae rhan allweddol ym mywyd nos y brifddinas wrth ofalu am bobl sydd y n dioddef o effeithiau gor-yfed ar benwythnosau. Cânt hyfforddiant trwyadl a phriodol dros tua chwech wythnos cyn gweithredu fesul dau yn yr ardal lle y gwelir y sefyllfa waethaf yng Nghaerdydd, sef o gwmpas y Tabernacl. Yna, yn ystod nosweithiau ac oriau mân y bore ddyddiau Gwener a Sadwrn fe gerddant y strydoedd. Gyda photeli o ddŵr a 'fflip-fflops' yn eu dwylo, gwisgoedd llachar a geiriau o gysur a gofal, gweithredant Gristnogaeth ymarferol bob penwythnos.

Efallai nad yw holl aelodau'r eglwys yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd ond fe droir y festri yn ganolfan lle mae'r timoedd yn cael hoe, a lle bydd grwpiau gweddi yn erfyn am ofal dros y 'Bugeiliaid' a'r cyhoedd. Daw'r Heddlu i alw mewn i rannu gwybodaeth - a phaned os oes amser - a'r broses i gyd yn enghraifft berffaith o'r Gair ar waith.

Bydd croeso mawr i rai sydd am ymuno - cynhelir cyrsiau hyfforddi ryw dair gwaith y flwyddyn dros tua chwech wythnos cyn dechrau gweithredu.

Gwefan Street Pastors