Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Coffi Bore Sadwrn

Mae'r Boreau Coffi fore Sadwrn yn dal i lewyrchu'n braf, diolch i'r timoedd o ferched sy'n sicrhau bod y Tabernacl yn estyn croeso i bawb a hoffai alw i mewn. Un o hen draddodiadau'r eglwys yw hyn ac mae'r croeso mor gynnes ag y bu erioed.

Erbyn hyn mae chwe grŵp yn gwneud y gwaith o baratoi'r teisennod a'r danteithion ymlaen llaw ac yna'n paratoi neu gweini'r coffi ar y dydd. ni ddisgwylir i neb fod yn bresennol bob tro, er bod rhai ffyddloniaid yn gyson yn cynorthwyo. Efallai mai unwaith mewn tri mis y bydd angen i un person gymryd ei thro! Ie, merched ydyn ni i gyd - ond byddai croeso mawr i'r dynion ymuno pe baen nhw'n awyddus.

Yn anffodus, roedd yn rhaid dileu'r boreau coffi adeg yr eira er diogelwch y gweithwyr a'r cwsmeriaid. Ond roedd yn hyfryd gweld pawb nôl yn y gorlan y bore Sadwrn cyntaf wedyn - teulu Alan yn llawn asbri a thynnu coes.

Dewch i ymuno yn yr hwyl a'r gwmniaeth a byddem wir yn ddiolchgar am ragor o gynorthwy-wyr i ymuno â'r cwmni.