Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Y Côr

Bob prynhawn Sul, am dri mis cynta'r flwyddyn, bydd criw hwyliog o gantorion yn cwrdd yn y Tabernacl er mwyn paratoi ar gyfer cyngerdd blynyddol y côr a gynhelir ym mis Mawrth. Does dim clyweliad na phrawf canu ac mae croeso cynnes i bawb! Yn ogystal, byddwn yn croesawu ffrindiau i'n helpu a'r nod yw i geisio creu sain mor safonol ag sy'n bosibl. Er bod y sesiynau dysgu'n ddwys a'r cyfnod o ymarfer yn gymharol fyr, mae 'na lot o hwyl i'w gael ac mae'n fraint i fi i gael sefyll o flaen ffrindiau sydd mor gefnogol, ffyddlon ac ymroddgar.

Roedd 2009 yn flwyddyn nodedig a hynny am sawl rheswm - roeddem yn dathlu canmlwyddiant geni dau gawr o gyfansoddwr Cymreig, sef Mansel Thomas a chyn-arweinydd côr y Tabernacl, Arwel Hughes. Yn ogystal, roedd hi'n ddau canmlwyddiant ers marwolaeth Joseph Haydn ac yn naturiol felly, roedd dewis rhaglen i'r cyngerdd yn gymharol hawdd. Ar noson oer a gwyntog ym mis Mawrth, fe berfformiodd y côr Y Cenin Aur o waith Mansel, Gweddi o waith Arwel ac Offeren Haydn i'r Santes Cecilia. Roedd hi'n noson wefreiddiol ac i goroni'r cyfan, fe ddaeth Fflur Wyn i ganu'r rhannau unawdol.

Mae gan bawb ei reswm personol pam ei fod yn dewis perthyn i gôr - bydd rhai'n ymuno am resymau cymdeithasol ac eraill am fwynhad cerddorol. Does dim ots beth yw'r rheswm, y gair pwysig yn y cyd-destun hwn yw 'perthyn'. Os nad y'ch chi'n aelod o'r côr hyd yn hyn, a ga'i'ch annog chi i ystyried ymuno? Mae'n waith caled sy'n gofyn am egni, ymdrech a pharatoi, ond, mae'r wobr ar ddiwedd yr holl waith yn un arbennig iawn, ac mae'r profiad o berfformio fel rhan o gôr yn un cofiadwy ac unigryw.

Braint a chyfrifoldeb arweinydd yw i geisio gwireddu dyheadau'r cyfansoddwr ac mae gweld y nodau bach du 'na ar bapur yn troi'n felodiau soniarus yn brofiad heb ei ail. Hoffwn ddiolch i bob un o aelodau'r côram eu ffyddlondeb ac am ymateb mor barod bob amser - mae fy nyled hefyd yn fawr i nifer o bobl sy'n gefn bob blwyddyn, yn arbennig felly Rob Nicholls, Huw Thomas, Illtyd Lloyd, Graham Thomas, Delun Hughes, Gwenda Williams a llu o bobl eraill.

Felly, os oes gyda chi orig fach rydd ar brynhawn Sul, rhwng Ionawr a Mawrth, beth am roi cynnig arni? Fe gewch chi lot fawr o hwyl ond yn ogystal, fe gewch fwynhau'r profiad o berthyn i gymdeithas gynnes, gyfeillgar sy'n awyddus i ddysgu gweithiau cerddorol bendigedig ac i ganu mawl. Trwy wneud hynny, rydym yn sicr o gyfoethogi'n bywydau ni'n hunain a gobeithio i ddod â llawer o fwynhad a bendith i'n cynulleidfa.