Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Cronfa'r Organ

Dolenni at: Y Côr Y Pwyllgor Digwyddiadau

Llun o'r organ

Pwyllgor Organ. (Nodyn oddi wrth Huw Thomas)

Bu dau ddatganiad ardderchog yn ddiweddar, a'r angen mwyaf ar hyn o bryd yw tynhau ein trefniadau cyhoeddusrwydd er mwyn chwyddo'r gynulleidfa ar gyfer digwyddiadau cerddorol o bob math. Gwnaeth Alwyn Evans waith da yn y maes, gan greu nifer o gysylltiadau gwerthfawr a llunio erthyglau gafaelgar. Penderfynodd Alwyn ofyn am gael ei ryddhau o'r dyletswyddau hyn a barna'r pwyllgor organ fod angen rhannu'r agweddau ar gyhoeddusrwydd rhwng nifer o bobl, ond gofalu fod un person yn cydlynu'r gwaith. Paratowyd papur i drafod y posibiliadau hyn, a chynhelir cyfarfod agored i drafod hyn yn y festri nos Lun, Medi 26ain. Croeso i bawb sydd am gefnogi'r gwaith fod yno. Gellir cael copïau o'r papur trafod gen i. (HT)

Datganiad Organ Robert Court - Adroddiad Euros Rhys Evans

Llun o Robert Court

Cynhaliwyd yr ail Ddatganiad yn y gyfres o Ddatganiadau organ ddydd Sadwrn, Gorffennaf 9fed a'r organydd gwadd oedd Robert Court. Gwyddom am ddoniau cerddorol Robert - mae'n academydd cydnabyddedig ac wedi bod yn aelod o staff adran Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd am dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae hefyd yn arweinydd corawl hynod fedrus, ac fe gawsom sawl gwledd gorawl pan fu'n arwain cyngherddau Côr Cantemus yn y Tabernacl. Yn ogystal, mae'n ddatgeinydd organ o'r radd flaenaf - wedi recordio gyda sawl cerddorfa broffesiynol, ac yn organydd eglwys St. Awstin, Penarth. Robert Court hefyd oedd un o sylfaenwyr Cardiff Organ Events, sy'n gyfrifol am drefnu a hysbysebu datganiadau organ yng Nghaerdydd a'r cylch. Roedd ei raglen yn un amrywiol a phoblogaidd. Agorodd ei Ddatganiad gydag Agorawd gan John Stanley. I ddilyn, clywyd darnau o gyfnod y Baroc gan Handel a JS Bach, cyn iddo symud ymlaen at y cyfnod Rhamantaidd ac fe gafwyd perfformiad dramatig o Ffiwg enwog Schumann sydd wedi ei seilio ar y nodau B.A.C.H. I ddilyn, clywyd dau ddarn cyffrous a swynol - y naill gan yr Americanwr Michael Burkhardt a'r llall gan Alec Rowley. I gloi, chwaraeodd ddau Breliwd sy'n seiliedig ar emyn-donau, wedi eu cyfansoddi gan C.H. Parry a Paul Manz. Roedd gwerthfawrogiad a mwynhad y gynulleidfa'n amlwg, ac os na chawsoch eich temtio i fynychu'r datganiadau hyd yn hyn, a gaf eich annog i wneud - ni chewch eich siomi!

Cynhelir y Datganiad nesaf ddydd Sadwrn, Hydref 8fed am 1.00 p.m. a'r unawdydd fydd Dr. Martin Neary - cyn-organydd Abaty Westminster, Llundain.

Datganiad Organ Richard Elfyn Jones: gwerthfawrogiad gan Huw Thomas

Llun o Richard Elfyn Jones

Mehefin 18 oedd dyddiad datganiad cyntaf mewn cyfres ar organ y Tabernacl. Richard Elfyn Jones oedd yr organydd gwadd, ac fe'n gwefreiddiwyd gan ei raglen gytbwys, yn agor â Phreliwd Bach (o'r Preliwd a Ffiwg yn B leiaf, BWV544), ac yn cloi â dau ddarn yn adleisio enw'r cyfansoddwr mawr hwnnw: Myfyrdod ar BACH, a gyfansoddwyd gan Richard Elfyn ar gyfer y datganiad, a'i ddilyn gan Ffantasia a Ffiwg ar BACH gan Liszt. Dyna oedd uchafbwynt priodol o ogoneddus i gyngerdd gwych. Rhwng y Bach agoriadol a'r ddau ddarn ar fotiff y nodau B feddalnod, A, C a B cafwyd amrywiol ddarnau gan Stanley, Vierne, Lang a Brahms, a'r cyfan yn dathlu organ 'newydd' y Tabernacl yn ei holl ogoniant. Nid dim ond adeiledd y rhaglen ddangosodd grefftwaith yr organydd. Fe'n swynwyd gan ei ddewis stopiau wrth iddo fanteisio ar liwiau gwahanol yr offeryn a chyfleu tynerwch Berceuse Vierne neu lithrigrwydd cyfoes y Myfyrdod. 'Roedd hon yn rhaglen heriol o fynnai fedrusrwydd technegol o'r radd flaenaf, fel y clywsom yng ngweithiau Bach a Liszt. Oedd, mi oedd y cyngerdd yn un cofiadwy. Pam na chawn y fraint o glywed Richard Elfyn yn amlach? Mae mynediad i'r cyngherddau am ddim, ond mae gennych gyfle i wneud cyfraniad wrth ymadael.