Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Cymorth Cristnogol

Eto eleni, mae'r sawl sy'n gweithio'n ddyfal i godi arian wedi bod yn llwyddiannus yn eu hymdrechion. Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai, cynhaliwyd Bore Coffi/Ffair yn Festri'r Tabernacl gyda'r chwiorydd o gapeli Cymraeg y ddinas yn gyfrifol. Daeth nifer fawr i'r achlysur gan godi £2,822.12. Y swm mwyaf erioed!

Hefyd, ym mis Mai, aeth nifer o aeldoau'r Tabernacl o gwmpas y tai ar ystâd Lady Mary i gasglu amlenni. Er syndod i ni i gyd, casglwyd £756. Diolch i bawb a ddaeth i helpu ac yn enwedig i Graham a Mary Thomas am drefnu'r casgliad.

Bore Sadwrn Tachwedd 20fed cynhaliwyd Ffair/Bore Coffi yn Festri Salem, Treganna gyda chwiorydd o gapeli Cymraeg y ddinas yn gyfrifol am wahanol stondinau. Roedd y Tabernacl yn gyfrifol am gasglu hamper i bawb ddyfalu ei gost. Codwyd £2,084.04 yn y Ffair.

Diolch am bob cefnogaeth a chyfraniad.