Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Y Pwyllgor Digwyddiadau

Mae rôl a swyddogaeth ein pwyllgor ni'n weddol amlwg a'n nod, ar ddechrau'r flwyddyn 2010 oedd i geisio trefnu rhychwant eang o ddigwyddiadau diwylliannol - rhwybeth, gobeithio, a fyddai at ddant pawb. Pa mor llwyddiannus fuon ni? Wel, cewch chi benderfynu. Un peth sy'n sicr - bu'n flwyddyn brysur ac fe gafodd cynulleidfaoedd y cyfle i fwynhau cerddoriaeth glasurol, ysgafn, gwerin a jazz. Clywyd unawdwyr, deuawdwyr, grwpiau, corau ac offerynwyr yn perfformio yn y capel a'r festri.

Mae'r Ais bellach yn ferw o fwrlwm ac egni, ac mae angen i ddrysau'r Tabernacl gael eu hagor mor aml ag sy'n bosibl - mae hynny'n rhan o'n cenhadaeth, bob yr un ohonom. Diolch i aelodau'r pwyllgor am eu gwaith cyson a'u syniadau gwreiddiol - diolch hefyd i chi, aelodau'r Tabernacl am eich cefnogaeth. Er bod ymateb siomedig i ambell gyngerdd a'r gynulleidfa'n denau o bryd i'w gilydd, fe fyddwn ni'n parhau eleni eto i ddarparu a threfnu cyngherddau a digwyddiadau o bob arddull. Os oes unrhyw syniadau gyda chi am ddigwyddiad neu gyngerdd, byddem yn falch iawn o'u derbyn.

Os na chawsoch yr awydd i fynychu a mwynhau'r arlwy cerddorol yn 2010, beth amdani yn 2011?