Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Te Prynhawn Sul

Cawsom flwyddyn brysur arall, yn agor ein drysau bob prynhawn Sul, mi gredaf, ond yr un cyn y Nadolig pan drechwyd ni gan y tywydd gwael. Yn ogystal, awgrymwyd ein bod yn agor ar Ddydd Gwener, Noswyl Nadolig am y tro cyntaf, gan nad oedd unrhyw ddarpariaeth arall i'r anghennus ar y diwrnod prysur, llawn cyffro hwn. Prin oedd yr ymwelwyr yn anffodus i ni, ond efallai, a gyda rhybudd, daw mwy y flwyddyn nesaf os penderfynwn ail adrodd y cynllun.

Eleni, rydym yn ffarwelio â Glyn a Margaret Rees ar ôl 5 mlynedd o waith, a hefyd bu rhaid i Rhys ab Owen dynnu'n ôl ei gynnig i helpu ar ôl rhai misoedd yn unig oherwydd prysurdeb ei waith a'i ddiddordebau eraill. Diolch i'r tri ohonynt am eu parodrwydd i wasanaethau a diolch hefyd i Ioan Bellin am fod yn barod i gymryd lle Rhys ac i Siwan Richards am ddymuno parhau gyda ni er bod wedi symud ei haelodaeth i gapel Bethel ym Mhenarth. Mae'n gobeithio perswadio grŵp o Bethel i ymuno â'r Rota.

Serch hyn, byddwn yn falch inaw i glywed oddi wrth unrhywun yn y Tabernacl a fyddai'n barod i gynnig amser ar brynhawn Sul - mae bylchau yn y Rota a dymunwn eu llenwi.

Unwaith eto derbyniwyd sawl cyfraniad gan eglwysi ac unigolion ac mae digon o arian yn y coffrau. Edrychwn ymlaen at ein Cyfarfod Blynyddol nesaf i drafod materion cyffredinol ac i wrando ar Siaradwr Gwadd diddorol yn ehangu ein gorwelion am fyd dyrys pobl llai ffodus na ni.