Awst 2017

Gweddïwn,

Nefol Dad, plygwn ger dy fron a’th addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Gwyddom nad yw ein geiriau’n ddigonol na’n syniadau o weddi yn gyflawn, eto credwn dy fod yn perffeithio ein hymdrechion ac yn ein helpu i brofi bendith, hyd yn oed yn ein mwmian gwallus. Addolwn di.

Arglwydd y tymhorau, molwn dy enw drwy’r flwyddyn, gan ddiolch yn arbennig am gynhesrwydd a ffrwythlondeb cyfnod yr haf. Canmolwn dy enw am fod yn gwmni i ni ar daith bywyd, haf a gaeaf, ac yn hafddydd ein hanes, pan fo lle i ddathlu ac i ddiolch, rhown y diolch i ti. Cydlawenhawn gyda’r sawl sy’n llwyddo yn eu gwaith academaidd, ac yn llawenhau yn eu perthynas gydag eraill, ond cofiwn hefyd am y sawl sy’n cael eu siomi ac yn cael rhai agweddau o heriau bywyd yn anodd.

Cofiwn felly am y sawl sy’n ddigartref a heb unrhyw le diogel i gadw ei ychydig eiddo. Gwelwn lawer felly o gwmpas y ddinas, yn edrych yn ddigalon a dihyder. Gweddïwn drostynt er nad yw’r cyfryngau yn rhoi’r un sylw i amgylchiadau ffoaduriaid ar draws y byd yn yr haf fel y maent yn ei roi yn ystod y gaeaf, eiriolwn drostynt gydol y flwyddyn. Wrth wrando’n weddigar dawel ar hanes Charlie Gard, cofiwn am deuluoedd plant ledled gwlad a byd sy’n wynebu sefyllfaoedd anodd. Wrth ddiolch am wasanaeth eithriadol Ysbyty Great Ormond Street, cofiwn am y plant sy’n cael eu niweidio a’u lladd mewn sefyllfaoedd o derfysg gan adael y rhieni hynny heb arbenigedd meddygol o gwbl, ac yn gorfod dibynnu ar yr ychydig adnoddau sydd yn eu cymunedau.

Pan fydd ysgolion a cholegau yn mwynhau eu hoe, diolchwn am y sawl sy’n gweithio yn y sefydliadau academaidd ledled Cymru. Clywn ing eu pwysau gwaith a rhyfeddu bod athrawon yn cael eu trin mewn modd amharchus gan ddisgyblion a rhieni mewn cymaint o gylchoedd. Gweddïwn drostynt y daw tro ar fyd ac y bydd parch a gwerthfawrogiad yn hawlio eu priod le i bawb sy’n ceisio rhoi o’i gorau er lles eraill.   Trugarha wrthym ni, Arglwydd, yn ein tuedd i dybied ein bod yn gyson gywir ac yn methu derbyn safbwyntiau a daliadau eraill sy’n groes i’n daliadau ni. Gwrando’n llef, yn dy drugaredd. Amen.

(Anogwn chi i ddarllen y Bregeth ar y Gwastatir, fel mae Luc yn crynhoi myfyrdodau Iesu. Pennod Luc 6 : 17-49 ac ystyried beth sy’n wahanol ynddi na fersiwn Mathew)

Awst 2017