Bugeiliaid y Stryd (3)

Gweddi

Arglwydd Iesu, gelwaist ni i garu cymdogion a gelynion, a gwerthfawrogwn na all pawb fentro allan ar y strydoedd i gwrdd gyda’r bobl sydd dan ddylanwad alcohol a chyffuriau. Yn ystod ein myfyrdod heddiw, helpa ni i feddwl am ein cymunedau lleol ac i ofyn sut y gallwn fyw y Gair yn dyner ac yn effeithiol. Amen.

Darlleniad   Philipiaid 2: 1-11

Bydded gofal gennych, bob un, nid am ei fuddiannau ei hunan yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.

Cyflwyniad

Ceir llu o adnodau yn y Beibl yn sôn am ofalu dros eraill a defnyddir delwedd y bugail. Ym mhennod olaf Epistol 1 Pedr, ceir adnod sy’n dweud ‘Bugeiliwch braidd Duw’, ac mae’r cymhelliad i ddangos consyrn dros ein gilydd yn reddf naturiol yn yr Eglwys. Sefydlwyd y grŵp cyntaf o ‘Fugeiliaid y Stryd gan y Parchg, Les Isaac yn Brixton yn 2003. Roedd yntau wedi codi’r syniad o Jamaica lle roedd yr eglwys yn mynd allan i’r stryd a dangos gofal dros y bobl yno. Erbyn 2006 roedd 70 o ardaloedd ym Mhrydain wedi efelychu’r patrwm, ac yn 2015 roedd 270 o ganolfannau gofal. Defnyddir y Tabernacl fel canolfan yng Nghanol y ddinas, gyda’r heddlu a’r bugeiliaid yn defnyddio’r festri fel canolfan a lloches. Defnyddiwyd y capel fel lleoliad i gynnal eu cynhadledd flynyddol ym Mehefin 2016. Ceir nifer dda o grwpiau Bugeiliaid y Stryd ledled Cymru bellach.

Gwahoddir unrhyw Gristion sydd dros 18 oed i gofrestru a derbyn hyfforddiant i fod yn un o’r bugeiliaid, ac i fynd allan mewn grwpiau o ddau neu dri er mwyn helpu’r sawl sydd mewn perygl wrth i dafarndai a chlybiau nos gau. Gwisgant siaced las gyda’r enw Street Pastors yn amlwg ar y got a’r benwisg. Byddant yn estyn cefnogaeth i’r sawl sy’n fregus a’i harwain at fws neu dacsi, rhoi fflip-fflops i ferched os ydynt yn methu cerdded yn ddiogel, poteli dŵr, blanced rhag yr oerfel ac amserlen bysiau os yw hynny’n briodol. Arwyddair y corff yma yw ‘Gofal, gwrando a helpu’. Nid oes gan y bugeiliaid hyn unrhyw awdurdod cyfreithiol ac nid ydynt i efengylu yn uniongyrchol chwaith.   Dywed yr heddlu yng Nghaerdydd fod achosion ‘restio’ pobl wedi gostwng o 60% o’r hyn yr arferai fod. Bydd y grwpiau allan yn gyson ar nosweithiau Gwener a Sadwrn a hefyd pan fydd nosweithiau amlwg gan y myfyrwyr i grwydro tafarndai.

Myfyrdod

Mae’n amhosibl gwybod beth yw ymateb y bobl sy’n derbyn gofal fel hyn yng Nghaerdydd neu unrhyw leoliad arall. Beth tybed ddywedodd y sawl a syrthiodd i blith lladron yn nameg y Samariad Trugarog? Gallai fod yn ymarfer diddorol i ni ysgrifennu portread o’r person hwnnw yn y ddameg wrth iddo adrodd ei brofiadau wedi dychwelyd adref!

Edrydd y wasg hanesion merched yn bennaf yn gor-yfed, heb fawr o reolaeth drostynt eu hunain, ac efallai i un benderfynu mynd allan am wynt, neu chwilio am fodd i fynd adref ar ei phen ei hun, a chael ei threisio. Bydd Bugeiliaid y Stryd yn ofalus iawn o bobl felly. Sefyllfa arall all godi yw ffrwgwd rhwng dau ac wrth eu harwain ar wahân i’w gilydd, gellir osgoi sefyllfa lle byddai angen i’r heddlu yn ymyrryd. Os bydd sefyllfa yn ffrwydrol yna bydd yr heddlu yn camu i mewn, ond llwyddiant Bugeiliaid y Stryd yn tawelu’r sefyllfa a sgwrsio gyda’r bobl dan sylw. Mae sgwrs dawel gyfeillgar yn sicr yn well na unrhyw ddewis arall o ddatrys y sefyllfaoedd hyn, ac enillodd y bugeiliaid llawer o barch a hynny fel Cristnogion gweithredol yn byw y Gair.

Gweddi.

Diolch Arglwydd am alw pobl i weithredu fel Bugeiliaid y Stryd ac am eu harfogi gyda gras a chariad. Clodforwn dy enw di am bob arwydd o ofal a chonsyrn yn nhywyllwch nos mewn trefi a dinasoedd ledled gwlad a byd. Agor ein llygaid i geisio modd i fod yn wrandawyr ymarferol a byw y ffydd drwy ofalu am eraill. Amen.

Bugeiliaid y Stryd (3)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>