Byw y Gair – Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr – Nepal (6)

Gweddi

Ymostyngwn yn dy gwmni, ymdawelwn ger dy fron,
Dyro o inni glywed d’eiriau fydd yn llenwi’r funud hon;
Boed i’n horiau a’n holl ddyddiau brofi hedd wrth nofio’r don. Amen.

Darlleniad   Actau 16: 1-10   “Tyrd drosodd i Facedolia a chymorth ni”.

Cefndir

Bydd yr adran a ddarllenwyd gennym yn cael ei hadnabod fel y bont a groesodd o Asia i Ewrop. Roedd Paul a Silas wedi ymweld â’r eglwysi a sefydlwyd ar y daith genhadol gyntaf, ac yna roedd yr Ysbryd Glân wedi eu harwain i fynd tua’r gorllewin. Dyna oedd argyhoeddiad Paul, ac yna cafodd brofiad rhyfeddol o deimlodd Duw yn ei arwain i fynd i Facedonia a chyflawni gwaith Duw yno. Pa mor aml byddwn yn ymwybodol o anogaeth Duw yn cynnig arweiniad i ni yn bersonol ac fel eglwysi? Breuddwyd gafodd Paul, ond gweledigaeth gafodd Pedr yn Actau 10. Daw llais Duw inni mewn gwahanol ffurfiau ond byddwn yn gwybod mai ufuddhau sydd raid.

Bydd llawer yn gyfarwydd gyda’r dweud fod gweinidog yn cael ei alw i’r weinidogaeth, a defnyddir yr un term wrth sôn am wahoddiad eglwys neu ofalaeth i weinidog fod yn arweinydd iddynt. Gall yr un ddelwedd gael ei defnyddio i sawl cyfrifoldeb arall oddi fewn i’r eglwys neu hyd yn oed oddi allan iddi.

Myfyrdod

Byddwn yn ymwybodol o waith ‘cenhadon’ a bod y bobl sy’n cynnig eu hunain i dderbyn hyfforddiant yn ymwybodol o law Duw yn eu cyfeirio. Defnyddiodd Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr y term ‘gweithwyr’ yn hytrach na ‘chenhadon’ ers sawl blwyddyn bellach, gan fod natur y gwaith yn wahanol. Yn y 18g. – 19g. roedd y cenhadon yn mynd allan i ddysgu’r iaith frodorol ac yna i bregethu a cheisio sefydlu cynulleidfaoedd ac eglwysi. Yn ddiweddarach byddai athrawon yn teimlo’r alwad ac yn mynd i weithio mewn ysgolion, ymaelodi yn yr eglwys leol, ac yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i’r eglwys honno. Yn yr un modd, byddai meddygon a nyrsys yn cael eu cymell i wasanaethu. Erbyn hyn, mae gan y ‘gweithwyr’ amrywiaeth o ddoniau eraill, ac yn sefyllfa teulu’r Douglas, sef y teulu sydd wedi eu dolennu gyda’r Tabernacl a dwsin neu fwy o eglwysi eraill mae Angus yn beiriannydd a’i briod Helen ym myd meddygaeth. Byddant yn cynnig cefnogaeth sylweddol i’r eglwys yn Kathmandu, ond nid ydynt yn ‘weinidogion’ fel y cyfryw. Mae ganddynt dri phlentyn hefyd, sydd allan yn Nepal. Yn y gorffennol, byddai plant yn cael eu gadael mewn ysgolion bonedd ond nid felly mwyach.

Arferid meddwl am y genhadaeth fel gwasanaeth oes, ond nawr gall y gweithwyr roi tymor byrrach o wasanaeth, weithiau ar ôl ymddeoliad cynnar. Bu Ann Roberts yn gweithio yn Afghanistan am nifer o flynyddoedd, a bu Gillian Davies o Foreia Llanelli yn yr India am gyfnod o fisoedd. Roedd y ddau gyfraniad yn werthfawr. Bydd y B.M.S. yn gwahodd pobl ifanc i roi blwyddyn gap i’r genhadaeth, gan roi cyfnod o hyfforddiant ac efallai 6-9 mis o wasanaeth dramor.

Gweddi

Diolch Arglwydd am i ti alw pobl ar draws y cenedlaethau a’r cyfandiroedd i fod yn dystion ac yn arweinwyr yn dy enw di. Ni allwn ddychmygu profiadau’r bobl hyn, ond credwn iddynt ymateb yn ddidwyll i’th anogaeth a’th arweiniad. Galw pobl o’r newydd i gynnig arweiniad i’th eglwysi – ac os hyn fyddo dy bwrpas Arglwydd, galw ni. Amen.

Byw y Gair – Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr – Nepal (6)
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>