Chwefror 2017

Gweddïwn.

Dad Nefol, deuwn yn wylaidd ger dy fron i’th gydnabod yn Arglwydd ein bywyd ac i ddiolch am dy fendithion beunyddiol i ni. Cyfaddefwn na allwn ddefnyddio geiriau huawdl wrth weddïo ac ein bod yn aml ond yn aros yn dawel o’th flaen, a’th weld fel golau cynnes o’n cwmpas neu fel awel dyner. Rwyt yn peri i ni deimlo’n ysbrydol fel y byddwn yn teimlo’n gorfforol ar ôl ymolchi, neu fel pobl sydd mewn man braf a diogel. Diolchwn am dy bresenoldeb a’th ddylanwad yn ein bywydau.

Byddwn yn gyson yn cydnabod ein gwendidau yn breifat i ni ein hunain, ac yn teimlo nad ydym yn haeddu cefnogaeth a chariad pobl eraill. Bydd plygu o’th flaen yn cynnwys y ddau emosiwn hyn a mwy, a diolchwn am dy amynedd gyda ni. Byddwn yn poeni am eraill yn ein gweddïau, yn arbennig ein teulu a’n ffrindiau, ein cyfeillion a’n cyd-aelodau. Cofiwn yn dyner amdanynt nawr, a’u henwi ger dy fron.

Darllenwn y papur dyddiol, a gwrando ar y newyddion ar y cyfryngau, gan feddwl am yr annhegwch a’r anghyfiawnder sydd yn y byd. Ni allwn ddeall y cyfan a heb syniad am y ffordd i ddatrys y sefyllfaoedd lle bydd llawer yn dioddef. Gweddïwn y bydd gwleidyddion y gwledydd yn barotach i gydweithio er budd pawb, ac yn ceisio osgoi meddylfryd hunanol a diras.

Diolchwn am y fraint o berthyn i’th eglwys ac ein bod yn medru cyfrannu at fudiadau sy’n gweithio er mwyn lleddfu poen a darparu cymorth i eraill. Gweddïwn dros Gwenallt a Non wrth iddynt deithio i Lesotho unwaith yn rhagor. Diolchwn amdanynt, a deisyf bod y prosiectau yn Lesotho yn helpu i leddfu poen, gofid a thlodi’r brodorion allan yno.

Cofiwn hefyd am deulu Helen ac Angus Douglas yn Kathmandu ac y bydd y prosiectau adeiladu ac addysgu maent yn eu hyrwyddo yn llwyddo. Dyro dy fendith yn arbennig ar fam Helen wrth iddi wynebu ei salwch ym Mhrydain. Diolch am ei hymddiriedaeth lwyr ynot Ti.

Gweddïwn am adfywiad ysbrydol yn y Tabernacl, ac y bydd mwy o’n cyd-aelodau yn teimlo’r awch i rannu yn addoliad a chenhadaeth yr eglwys. Helpa ni i arwain eraill i brofi cwmni Iesu a’u meddiannu gan dy Ysbryd Di. Amen.

Chwefror 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>