Pwyllgor cenhadu

Mae’r Pwyllgor yn ceisio hyrwyddo cenhadaeth teyrnas Dduw i’r Tabernacl ymhlith newydd ddyfodiaid i’r ddinas neu unrhyw un arall a fyddai am gyfle i addoli – yn ffrind, yn gymydog, yn gydweithiwr neu yn berthynas ac i eraill na sy’n perthyn i unrhyw gorff eglwysig. Ein nod ydyw i ledaenu Efengyl Iesu Grist i drigolion Cymraeg dinas Caerdydd a’r cyffiniau.

Ceisiwn ni gynnal cyfarfodydd arbennig yn ystod y flwyddyn i ddenu pobl i ddod i addoli gyda ni. Yn y Gwanwyn i gyd-fynd gyda’r calendr cawn wasanaethau arbennig fel Dydd Gŵyl Dewi, Sul y Mamau, Cyrddau Blynyddol a’r Pasg. Ar nos Sul ddiwedd Mehefin eleni cynhaliwyd Barbeciw ar ôl yr Oedfa Hwyrol. Gwerthfawrogwyd cyfraniad y bobl ifanc i drefnu’r Oedfa a chafwyd myfyrdod ar y themâu a ddewiswyd ganddynt. Diolch i’r cogyddion am ofalu am y bwyd ar brynhawn hyfryd o haf.

Ym mis Medi cynhaliwn Oedfaon arbennig yn croesawu teuluoedd y capel nôl ar ôl cyfnod o hoe dros yr haf gyda’r pryd bwyd “Dewch a Rhannwch” yn dilyn a “Sul y Croeso mawr” pan wahoddwn gydnabod i Oedfa arbennig. Oedfaon bendithiol ydynt a diolchwn i’r Gweinidog ac eraill am eu paratoi.

Oedfaon arall poblogaidd ydy’r rhai yn ystod mis Rhagfyr pan gawn gyfle i gofio ac i ddathlu Gŵyl y geni gyda gwasanaethau megis Naw Llith a Charol ac Oedfa Blant yr Ysgol Sul. Mae’r oedfaon hyn i gyd yn gyfle arbennig i genhadu, addoli a chymdeithasu. Diolchwn am y teuluoedd ifanc sy wedi dod i addoli gyda ni yn ddiweddar. Croesawn hwy’n ddidwyll i’n cymdeithas gan weddïo y bydd Duw trwy ei ras yn eu bendithio.

Bob Nadolig, bu “Stori’r Geni” yn rhan o weithgaredd Eglwysi Caerdydd o gwmpas y capel a’r Festri yn ystod mis Rhagfyr a chefnogwyd y fenter gyffrous hon gan y Pwyllgor. Daw tua 4,000 mil o bobl a phlant i weld y ddrama hon yn flynyddol sy’n para ugain munud o hyd. Mae’n dod â gwir ystyr y Nadolig i Gaerdydd pan fo pawb yn prysuro gyda’u siopa ac i’n hatgoffa am reswm y dathlu.

I ymwelwyr, mae’r capel ar agor fore Sadwrn os ydych am gael ei weld neu yn teimlo eich bod angen amser i weddïo a myfyrio. Mae tywyswyr ar gael os hoffech neu dâp CD i wrando ar ychydig o hanes a phwrpas y capel a’r enwad. Mae taflenni wedi eu paratoi hefyd i’ch helpu ac i gadw i gofio am eich ymweliad.

Mae ein cenhadaeth yn ceisio dangos ein bod o ddifrif am ehangu teyrnas Iesu Grist ac i ledaenu’r Newyddion da amdano. Dewch i’n gweld – cewch groeso cynnes iawn!    (HMJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>