Ebrill 2017

Gweddïwn:

Arglwydd ein gobaith a Christ y Pasg, deuwn ger dy fron yn wylaidd a gostyngedig i addoli a diolch, i gyffesu beiau ac i ymroi i waith dy eglwys. Mae hanes y Grawys a’r Pasg mor eithriadol fawr, fel na allwn ei deall yn llwyr. Helpa ni i ddeall yn well eleni, am holl ryfeddod y stori fawr hon, a’r modd mae’r Pasg yn berthnasol i ni ac i fyd rhyfellgar, anghyfiawn ac anghyson. Diolchwn Arglwydd dy fod yn ein caru cymaint fel i ti ddod i’r byd ym mherson Iesu a wynebu hyd yn oed marwolaeth, er mwyn agor drws i ni ddod i’th gwmni di. Addolwn a diolchwn.

Cyfaddefwn Arglwydd na allwn ddod o’th flaen fel y mentrwn gyda’n hawliau fel dinasyddion byd. Deuwn ar dy wahoddiad, a thrwy help yr Ysbryd Glân. Cyfaddefwn ein ffolineb a’n meidroldeb, a cheisio cwmni’r anfeidrol a’r tragwyddol. Trugarha wrthym yn ein gwendid.

Cofiwn am drigolion byd yn ein gweddi, a bydd sawl sefyllfa yn dod i’n meddyliau nawr, yn arbennig y teuluoedd a welodd alar fel yn hanes y lladd ar bont Westminster a’r ddamwain yn yr Eryri. Cofiwn am deuluoedd galar ein cylchoedd ni, a diolchwn yn arbennig am gwmnïaeth a cyfraniad Marion Williams yn y Tabernacl.

Gweddïwn y bydd mwy o bobl yn clywed am y Pasg ac yn teimlo cyffyrddiad Iesu yn eu bywydau. Mae rhai cyfeillion yn arbennig yn ein meddyliau nawr, rhai sydd wedi cilio o’r eglwys ac eraill sy’n chwilio am atebion i gwestiynau dwys ac anodd. Helpa hwy i gredu o’r newydd ynot a’th ddilyn.

Gwrando ein gweddïau dros ein gilydd a thros mam Helen Douglas yn arbennig. Diolch am weld Non a Gwenallt adref yn ddiogel, a dyro i ni wrando ar yr heriau newydd maent yn awyddus i ni i’w hystyried. Cofiwn am drigolion y gwledydd yng Ngogledd yr Affrig sy’n hawlio ein sylw. Boed i ni gyfrannu’n hael tuag at Apêl DEC a Chymorth Cristnogol.

Gwrando ni, yn enw Iesu. Amen.

(Gwahoddwn chi i ddarllen Luc pennodau 22-24 a gofyn ble ydym yn y llun).

Ebrill 2017
Tagged on: