Gorffennaf 2017

Gweddïwn:

Grasol Dad, diolch i ti am ein gwrando yn ein defosiwn heddiw. Bydd geiriau yn medru bod mod annigonol a’n gweddïau yn drwsgwl, eto, rwyt yn ein denu atat o’r newydd, a ninnau’n medru ymarllwys ein pryderon emosiynol ac ysbrydol ger dy fron. Rwyt yn Dduw graslon a charedig, o sydd yn barod i godi’r sawl sydd wedi syrthio a chwmnia gyda’r unig. Yn Dduw heulwen mewn byd tywyll ac yn Dduw trugaredd mewn cymuned sy’n or-barod i feirniadu a hawlio dialedd. Molwn di am dy amynedd a’th ras.

Cofiwn yn dyner ger dy fron y sawl sydd yn galaru, ac yn effro i gadeiriau gwag a thawelwch sgwrs. Cofiwn yn ddiolchgar am Martin Rhisiart, gan ddiolch am ei hynawsedd a’i haelioni. Bydd yn gwmni ac yn nerth i’w deulu yn eu hiraeth amdano. Byddwn yn cydymdeimlo gyda theuluoedd galar ym mhobman, a bu’r collediion yn nhŵr Grenfell yn ein hatgoffa o’r modd mae trasediau yn digwydd mor sydyn. Bydd yr arswyd sy’n parhau yn Syria ein ein sobri yn aml at ing y miloedd nad ydym yn eu hadnabod, a gweddîwn drostynt nawr.

Wrth wrando ar gystadleuthau lliwgar yr Eisteddfod Rhyngwladol yn Llangollen diolchwn bod modd i bobloedd daear deimlo’n gyfforddus yng nghwmni ei gilydd a gweddiwn y bydd pob gwlad yn medru mwynhau heddwch a chyfiawnder a ‘brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes’

Diolchwn heddiw am waith meddygon a nysrys ein gwlad a’n byd, am y sawl sy’n chwilio am ffyrdd newydd o drin clefydau a datblygu cyffuriau addas. Rhyfeddwn yn wylaidd at waith timau Médecins Sans Frontières sy’n wynebu peryglon er mwyn achub bywydau. Maddau i ni ein gwendidau a’n arafwch ein gwiriondeb a’n gwamalrwydd wrth i ni ofyn hyn yn enw Iesu. Amen

(Gwahoddwn chi i ddarllen Efengyl Marc, pennod 5 a meddwl am Iesu fel meddyg sy’n cynnig ein gwella ni).

Gorffennaf 2017
Tagged on: