Mai 2017

Gweddiwn:

Sanctaidd Dduw, mentrwn yn wylaidd i’th bresenoldeb a gofyn dy fendith o’r newydd. Rwyt yn ein hadnabod ac yn ein deall yn well nac y byddwn yn adnabod ein hunain. Gwyddost am ein hargyhoeddiadau a’n hofnau, ein cryfderu a’n gwendidau. Ymddiriedwn yn dy gariad grasol ac yn dy fendith drugarog. Plygwn ger dy fron, yn wylaidd ac ddidwyll, gan ofyn am dy faddeuant o’n gwendidau amlwg ac anamlwg.

Cofiwn ger dy fron am waith yr eglwys yn gyfredinol ac am dystiolaeth y Tabernacl yn benodol. Byddwn yn ei chael yn hawdd i restru ein dyletswyddau fel eglwys heb o hyd yn barod i roi ein hysgwydd wrth yr olwyn a cheisio gwireddu rhan o’r holl amcanion. Trugarha awrthym.

Cofiwn am waith yr eglwys fawr fyd-eang ac yn arbennig waith Cymorth Cristnogol, ein hasiantaeth gyd-enwadol. Diolch i ti am ysbrydoli eu gweithlu ar draws y byd ac am ymdrechion eu partneriaid i roi y gair ar Waith. Helpa’r eglwysi led-led Prydain i sylweddoli pwysigerwydd yr asiantaeth ac i gefnogi’r gwaith. Dyro i ni fanteisio a rei cyfle i roi o’n hamser a’n harian wth fwrw iddi i gasglu arian ar gyfery mudiad pwysig hwn.

Gweddiwn dros y bobl a ddaw i wasanaethu fel cynghorwyr yn ystod y mis, ac i dderbyn eu cyfrifoldebau newydd. Beth bynnag yw eu lliwiau gwleidyddol, boed iddynt weld eu cyfle a’u cyfrifoldeb if od yn driw i dechwch a chyfiawnder ac i roi o’u gorau er bydd y cymunedau cyfan, ac i gofio’n arbennig am y gwan a’r di-lais yn eu broydd. Wrth i Brydain wynebu etholiad Gyffredinol, deisyfwn y bydd yr holl ymgeiswyr yn llwyddo i fod yn rhesymol eu dweud ac yn adeiladol a gonest eu datganiadau.

Gwando’n llef Arglwydd wrth i ni ddod a’n gweddiau ger dy fron yn enw Iesu.

Amen.

(Gwahoddwn chi i ddarllen Epistol Paul at y Rhufeiniaid penodau 15-16 ac ystyried beth yw ein dylanwad ar eraill – yn dda neu yn ddrwg).

Mai 2017
Tagged on: