Mawrth 2017

Gweddïwn,

Plygwn o’r newydd Arglwydd, i’th addoli a’th gydnabod yn Arglwydd i ni. mewn byd sy’n llawn o hunanoldeb a thwyll, rwyt yn Dduw a rannodd dy hun gyda’r byd yn Iesu Grist. Ni all pobl lanhau eu heneidiau hebddot ti. Yn ein gweddi nawr, cydnabyddwn ein bydolrwydd hunanol a gofyn i ti dynnu oddi wrthym yr hyn sy’n aflan ac angharedig.   Yng nghyfnod y Grawys eleni, gweddiwn am faddeuant o’n gwendidau bydol a phrofiad newydd o’r Ysbryd Glân yn ein bywydau.

Gweddïwn dros Gwenallt a Non, a hwythau yn ein cynrychioli allan yn Lesotho ar hyn o bryd. Diolch am eu hymroddiad a’i haberth. Gweddïwn y bydd modd i ni barhau’r cyswllt fel dwy eglwys i’r dyfodol, gan obeithio y daw eraill i wirfoddoli eu hunain i fod yn ddolennu cyswllt. Cofiwn yn benodol am y gweinidog newydd allan yn Maseru wrth i ni ddeisyf dy fendith ar y gwaith amrywiol sy’n digwydd er lles y tlodion yn y wlad honno.

Cofiwn hefyd am waith y Gymdeithas Genhadol mewn nifer o wledydd, ac yn arbennig am waith Helen ac Angus Douglas yn Nepal. Wrth i ni ddysgu mwy am eu hymdrechion sylweddolwn mor llugoer yw ein hymdrechion ni i arddel Iesu yn y gymdeithas letach. Trugarha wrthym.

Eiriolwn yn dyner am ein cydaelodau yn yr eglwys, yn arbennig y sawl sydd yn gaeth i’w cartref neu mewn catrefi gofal. Mae’n rhy hawdd i anghofio am y sawl na fyddwn yn eu gweld yn gyson, gan dybio fod popeth yn iawn. Annog ni o’r newydd i gadw cyswllt gyda’n gilydd, yn arbennig yn ystod tynor y Grawys.

Diolchwn am ein gilydd fel aelodau’r eglwys yn y Tabernacl, ac am y dolennu sy’n ein cysylltu gydag eglwysi’r ddinas, yr enwad led-led Cymru, ac ar draws y byd. Gwerthfawrogwn gefnogaeth ein teuluoedd a’n ffrindiau, ein cymdogion a phob asiantaeth sy’n ein plethu ynghyd. Trysorwn y gwasanaethau cyhoeddus sy’n ymdrechgar o’n plaid ym mhob ardal o gymdeithas, yn arbennig ym meysydd iechyd ac addysg. Bugeilia’n meddyliau Arglwydd a dyro i ni dy dangnefedd, wrth i ni geisio gweddio yn enw Iesu. Amen.

(Gwahoddwn chi i ddarllen Efengyl Ioan pennodau 13-14 gan feddwl am wasanaeth a chyfeiriad yr eglwys i’r dyfodol)

Mawrth 2017
Tagged on: