Medi 2017

Gweddïwn

Plygwn o’th flaen Arglwydd, yn wylaidd ac yn ostyngedig gan dy gydnabod yn Dduw y bywyd newydd ac yn un sy’n llawn trugaredd, cariad a gras. Molwn dy enw am bopeth a rennaist gyda thrigolion daear ar draws hanes ac yn arbennig yr hyn a roddaist i’r byd ym mherson a gwaith Iesu.

Byddwn yn ddyddiol yn cydnabod ein beiau ac yn teimlo cywilydd am rywbeth a ddywedwyd neu a wnaed gennym. Pwyswn ar dy drugaredd a gofyn am dy gymorth i faddau i’n gilydd pan fyddwn yn gwneud cam gydag eraill.

Gweddïwn dros ein gilydd, ac yn arbennig dros y sawl sy’n glaf ac yn ddiymadferth, yr unig a’r rhai sy’n galaru. Boed iddynt synhwyro dy bresenoldeb a phrofi cefnogaeth a defosiwn yr eglwysi. Cofiwn hefyd am y bwrlwm sydd ymysg addysg yn gyffredinol wrth i’r disgyblion wynebu’r newid ysgol neu ddosbarth ac i athrawon gael cyfrifoldeb a heriau gwahanol.

Mae’r byd yn llawn trafferthion a thros yr haf hwn, clywsom a gwelsom ormod o dystiolaeth o wiriondeb a chreulondeb dynion. Gweddïwn am heddwch dros wyneb daear lawr, ac yn arbennig yng nghanol y tensiynau presennol yng nghyd-destun Gogledd Korea. Mae cymaint o arswyd yn y byd fel na allwn amgyffred y ffordd ymlaen. Dyro ddoethineb i bob gwleidydd beth bynnag yw eu gogwydd gwleidyddol

Cofiwn hefyd am y ffoaduriaid sy’n parhau i hawlio’n sylw mewn cymaint o wledydd, yn dianc rhag rhyfel a newyn heb wybod ble i droi na gwybod ym mhwy y gallant ymddiried

Gweddïwn dros waith yr eglwys ym mhob gwedd, ac am genhadaeth yr eglwys yn arbennig. Deisyfwn weld wynebau newydd yn ymuno gyda ni yn ein cynulleidfaoedd. Diolchwn am y bobl a ddaeth atom yn ystod y flwyddyn bresennol a mentrwn ofyn am weld eraill yn rhannu gyda ni yng ngwledd y bywyd. Gwrando arnom yn enw Iesu. Amen.

(Gwahoddwn chi i ddarllen Eseciel, penodau 36-38 ac wrth glywed am adfer y genedl, y byddwn yn ceisio adfer ein heglwys, ein cenedl a’n byd fel pobl Iesu).

Medi 2017