Mehefin 2017

Gweddiwn:

Cerddwn o’r newydd lwybr gweddi gan geisio dy gwmniaeth a’th fendith. Fel ym mhob gweddi, cydnabyddwn dy Arglwyddiaeth a diolchwn am bob cynhaliaeth a ddaw i ni yn dy gwmni di.

Wrth i ni sylweddoli mor fawr wyt ti, ac mor fach ac anheilwng ydym ni, rhyfeddwn at y ffaith ein bod yn medru bod yn dy gwmni di o gwbl. Byddwn yn ymddiried ym mhethau’r byd heb eu deall, ac ymddiriedwn yn fwyfwy ynot wrth i ni geisio meddwl amdanat yn enw Iesu. Nid oes modd i ni amgyffred dy fawriedd a’yj ogoniant, a gwirion yw dy gymharu gyda mesuriadau helaethaf ein deall a’n dychymyg. Digon i ni yw dy drugaredd di.

Diolch am wirionedd y Sulgwyn, a’r cyfan y mae hynny yn ei olygu. Wrth i ni feddwl am ddisgyblion Iesu yn ymgynnull mewn un lle a phrofi y fath rym, a synhwyro goleuni eithriadol, diolchwn ein bod yn medru deall a derbyn hynny er nad ydym yn medru ei egluro yn hawdd i eraill. Addolwn di, Dduw yr Ysbryd Glân.

Cofiwn yn wylaidd am ein cyfeillion, a’n cydnabod sy’n glaf mewn ysbytai neu mewn cartrefi gofal. Mae eraill yn dod i’n meddwl sydd yn ddihwyl ac yn ofnus. Mae’n amhosibl i ni ddychmygu profiadau dyfnaf pobl eraill, ond cynhwyswn hwy yn ein defosiwn nawr. Byddwn yn naturiol yn cofio am y sawl sy’n wynebu treialon bywyd mewn amgylchiadau rhyfel neu dlodi, ac arswydwn fod cymaint o ladd pobl yn digwydd ar draws y byd. Rhannwn gydag eraill ein gweddiau dros deuluoedd y sawl a laddwyd ym Manceinion, ac am y bobl a anafwyd yn y digwyddiad erchyll hwnnw.

Diolch am waith Undeb Bedyddwyr Cymru ar draws y 150 mlynedd. Rydym yn nyled yr Undeb a’r bobl sy’n rhoi o’i hamser, yn wirfoddol ac yn gyflogedig i geisio gwasanaethu’n gilydd fel eglwysi. Boed i’r dathliadau fod yn llawen ac i’r strwythurau fod yn berthnasol i anghenion heddiw. Gwrando’n gweddi, wrth i ni ei chyflwyno’n wylaidd yn enw Iesu. Amen .

(Gwahoddir chi i ddarllen Actau penodau 1-2 gan ddiolch fod yna bobl yn cael profiadau newydd o’r Ysbryd Glân ym mhob math o lefydd ac ar amserau annisgwyl yn eu bywydau)

Mehefin 2017
Tagged on: