Y Gair ar Waith: Dweud y stori (4)

Gweddi

Nefol Dad, yr hwn a roddaist i ni iaith a geirfa, helpa ni i’w defnyddio i rannu’n stori gydag eraill, pa mor ansicr neu ddihyder bynnag y teimlwn weithiau. Maddau i ni am gloncian am bopeth ond am ein ffydd. Amen.

Darlleniad   Actau 2. Adn: 22-36.

Cyflwyniad

Bydd llawer yn cyflwyno Llyfr yr Actau fel dogfen i grynhoi bwrlwm yr Eglwys Fore ar dir yr Iddewon ac oddi cartref mewn gwledydd eraill. Ceir yn y gwaith grynodeb o bregethu’r apostolion a nodweddion sylfaenol dysgeidiaeth yr Eglwys. Cyfeirir at waith cenhadol Paul a Phedr, a bod y ddau fel ei gilydd yn arweinwyr cyfartal yng ngwaith yr Eglwys Fore. Fel yn hanes Phillip yn Actau pennod 8, roedd yr apostolion yn hyderus i ddweud eu stori a rhannu eu dealltwriaeth o fywyd Iesu ac o’u profiad hwy o’r Iesu atgyfodedig. Dyna waith a braint yr eglwys ar draws y canrifoedd a’r cyfandiroedd, boed yn genhadaeth yn enw corff o Gristnogion neu yn ddyhead unigolyn. Soniodd y Parchg Jack Brown, un o gyn-lywyddion y Bedyddwyr yn Lloegr am ‘gossiping the gospel’, ac er bod gan lawer y ddawn i bregethu, mae angen llawer mwy o bobl i modd a’r cyfleoedd i gloncian am Iesu wrth gydnabod a dieithryn.

Myfyrdod

Mae’n nodwedd naturiol i bawb ‘ddweud ei stori’ neu ‘adrodd yr hanes’. Mae’n amhosibl gor-glywed ambell sgwrs rhwng pobl eraill mewn mannau cyhoeddus, fel eistedd ar fws neu fwyta mewn caffi. Amlach na pheidio bydd y sgwrs yn sôn am brofiad personol neu hanes rhywun o fewn cylch ein cydnabod. Bydd y sgyrsiau hyn yn cyflwyno pob math o droeon trwstan bywyd ond anaml bydd yr hanes yn sôn am brofiad ysbrydol. Bydd rhai yn frwdfrydig yn cynnig sylw ar chwaraeon neu wleidyddiaeth ond prin am fywyd eglwysig. Pa mor aml byddwn yn rhannu ein profiadau a’n hargyhoeddiadau ysbrydol gydag unrhyw un arall, neu yn sôn am ddigwyddiadau cyffrous yn yr eglwys?

Un o’r prosiectau sy’n gysylltiedig gyda’r Tabernacl ac yn enghraifft o’r ‘Gair ar waith’, yw Drama’r Nadolig, pan fydd hyd at 150 o bobl yn cydweithio i gynnig o gwmpas 200 o gyflwyniadau theatrig yn y festri yn dweud stori’r Nadolig. Mae’n gyfle i bawb wneud rhywbeth, ac os nad oes gennym yr hyder i gerdded y rhan ar lwyfan (meim yw’r cyfan, ac nid oes gofyn i’r actorion ddysgu llinellau) gallem fod yn gweithio fel un o stiwardiaid am ddiwrnod. Mae’r digwyddiad hwn yn denu dros 4,000 o gynulleidfa’n flynyddol ac yn sicrhau bod plant ysgol yn bennaf, ond y cyhoedd hefyd yn gyfarwydd gyda’r hanes. Bydd yr actorion yng Nghaerdydd yn cynrychioli llu o eglwysi, a bellach mae cylchoedd eraill yng Nghymru yn trefnu eu cyflwyniadau hwythau gan ddefnyddio sgript sylfaenol y fenter yng Nghaerdydd.

Aeth y dystiolaeth bersonol yn dawedog yng Nghymru, fel pe bai rhannu ein profiadau ysbrydol yn peri cywilydd neu yn weithgarwch anffasiynnol. Tybed? Nid dysgu sgript neu actio drama yw’r hyn a ofynnir i ni i’w wneud, ond bwrw ati i sôn am ein profiadau ysbrydol yn ein geiriau naturiol ein hunain. Beth amdani?

Gweddi

Arglwydd Iesu, diolch am bob un sy’n enwau cyfarwydd a rannodd eu profiad ohonot, am bob Paul a Phedr, pob pregethwr a chenhadwr. Diolchwn am emynwyr a beirdd y gorffennol, am gerddorion ac artistiaid, dramodwyr ac awduron a ddefnyddiodd eu doniau i ddweud eu stori. Helpa ni i ddweud ein stori ni, ac i helpu eraill i glywed y newyddion da yn ein geiriau ein hunain. Amen.

Y Gair ar Waith: Dweud y stori (4)
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>