Y Gair ar waith: Lesotho (5)

Gweddi

Arglwydd yr eangderau a Duw tragwyddoldeb, addolwn di am gyffwrdd â’n hamgylchiadau a’n hamseroedd, gan ddolennu pobl a’i gilydd. Diolch i ti am ein pontio gydag eglwys LEC Sefika a rhoi i Non a Gwenallt yr awydd i hyrwyddo’r cyswllt. Dyro i ni weld y ddolen hon fel rhan o’n haddoliad a’n hargyhoeddiadau ysbrydol, ac yn wedd ar ein bywyd eglwysig yng Nghaerdydd.

Darlleniad   Mathew 25 :31-46

Cyflwyniad

Pan ymatebodd y Tabernacl yn gadarnhaol i’r gwahoddiad i efeillio gyda’r eglwys LEC yn Sefika, roeddem yn ffodus bod Non a Gwenallt Rees yn gyfarwydd gyda Lesotho, ac yn hapus i arwain y prosiect. Maent wedi rhoi pymtheng mlynedd ymdrechgar i ddatblygu’r cyswllt, a hynny ar gost sylweddol iddynt eu hunain. Oni bai am eu hymdrech, prin y gallai’r fenter wedi bod mor llwyddiannus. Nid yw’n geiriau o werthfawrogiad yn ddigonol, ond maent yn falch o’r cyfle i roi’r ‘Gair ar waith’, ac yn trysori’r profiadau cyfoethog a ddaeth i’w rhan.

Elfen bwysig yn y prosiect hwn yw gweld cefnogaeth eglwysi eraill yn rhannu yn y gwaith, a bu Non a Gwenallt yn gwneud cyflwyniadau mewn eglwysi ac ysgolion, a hwythau yn eu tro yn dolennu yn y gwaith ac yn cyfrannu’n gyson yn ariannol i’r fenter. Cydnabyddwn hynny yn llawen ac yn ddiolchgar.

Bydd pawb sydd wedi gwrando ar eu stori ac ymddiddori yn y prosiect yn sylweddoli fod brwdfrydedd eglwysig y cyfeillion yn Sefika wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni. Mae’n anodd amgyffred sut mae’r gynulleidfa yno yn cefnogi ei gilydd ac yn gweld llaw Duw ym mhob man a hynny er daioni.

Myfyrdod

Aeth yn ffasiwn i ddweud na ddylai’r eglwysi ymwneud â materion gwleidyddol yn gyffredinol, ac mai gwaith yr eglwys yw canolbwyntio ar addoliad – yr eglwys oddi fewn i’r adeilad. Gwelir mai un o nodweddion yr eglwys yn gyffredinol yn ystod yr ugeinfed ganrif yw ei bod ymestyn allan a dwyn sylw at anghyfiawnderau byd a sefyll ochr yn ochr â’r gwan a’r gorthrymedig. Daw cyfleoedd eto i nodi enghreifftiau o hyn yn y gyfres bresennol o fyfyrdodau, ond wrth ddathlu llwyddiant cynyddol y prosiect hwn gydag eglwys LEC Sefika yn Lesotho, gwelwyd sut mae angen nawdd gydag addysg, amaethyddiaeth, meddygaeth a bwyd yn dwyn y Gair ar waith mewn mannau pellennig nad ydynt yn cael sylw’r wasg Brydeinig. Pryd y gwelwyd erthygl yn y wasg Brydeinig am argyfyngau Lesotho? Sawl ardal arall yn y Trydydd Byd na wyddom ddim amdanynt, sy’n angof o safbwynt y gwledydd cyfoethog y gorllewin?

Ai cyd-ddigwyddiad gweinyddol a arweiniodd at ein cyswllt ni gyda Sefika, a digwydd bod i Gwenallt a Non fod yn aeddfed i hyrwyddo’r cyswllt? Neu a welwn law Duw ar waith, a bod pob aelod o’r eglwys angen gofyn sut bydd Duw am ein defnyddio ni yn rhwydwaith gofal ei gynllun tragwyddol Ef? Rydym yn holi’n weddigar pwy fydd yn synhwyro y gallent barhau’r gwaith wrth i Gwenallt a Non gydnabod na allant ymrwymo i fod yn weithredol fel arweinwyr am hir eto. Ar ysgwydd pwy mae llaw Duw yn gorffwys mewn perthynas â’r gwaith hwn? Tybed?

Gweddi

Arglwydd y cenhedloedd oll, diolch am arwain y Tabernacl i berthynas gyda’r eglwys yng nghanol dinas Maseru, yn Lesotho. Gwerthfawrogwn y gwaith a wnaed eisoes, a gweddïwn am weld rhywrai yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o fod yn ddolenni ymarferol i’r dyfodol. Amen.

Y Gair ar waith: Lesotho (5)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>